Μηχανοργάνωση Επιχειρήσεων

  • Πλήρης αξιολόγηση του υφιστάμενου μηχανογραφικού συστήματος της εταιρίας σας και μελέτη όπου απαιτείται για αλλαγή ή βελτιστοποίηση του.
  • Ανάλυση αναγκών και στόχων ενός νέου συστήματος μηχανογράφησης.
  • Επιλογή του κατάλληλου software.
  • Συνεργασία με τις πιο γνωστές εταιρείες παραγωγής software για επιχειρήσεις και λογιστήρια και διαμεσολάβηση στην αγορά του software.
  • Παραμετροποίηση εφαρμογών και έλεγχος σωστής λειτουργίας.
  • Κωδικοποίηση Αποθήκης, Πελατών, Προμηθευτών, Αξιόγραφων, Παραγωγής.
  • Εφαρμογή Ενιαίου Γενικού Λογιστικού Σχεδίου (ΕΓΛΣ) στην Γενική και Αναλυτική Λογιστική.
  • Σχεδιασμός της ενημέρωσης της Γενικής και Αναλυτικής Λογιστικής από την Εμπορική Διαχείριση της εταιρείας.