ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΟΥ ΕΠΛΗΓΗΣΑΝ ΑΠΟ ΤΟΝ Covid-19 ΣΤΗΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ

Η δράση «Ενίσχυση Επιχειρήσεων που επλήγησαν από τον Covid-19 στην Κεντρική Μακεδονία»χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Κεντρική Μακεδονία» 2014-2020 του ΕΣΠΑ 2014-2020, σύμφωνα με την με αρ. από 19.3.2020/C(2020) 1863 Ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σχετικά με το Προσωρινό πλαίσιο για τη λήψη μέτρων κρατικής ενίσχυσης με σκοπό να στηριχθεί η οικονομία κατά τη διάρκεια της τρέχουσας έξαρσης της νόσου COVID-19, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Δικαιούχοι της Δράσης Δικαιούχοι της ενίσχυσης, δηλαδή, επιχειρήσεις που δύνανται να τύχουν δημόσιας χρηματοδότησης στο πλαίσιο της παρούσας δράσης, είναι οι Μικρές και Πολύ Μικρές Επιχειρήσεις που:

 1. κατά το έτος 2019 απασχολούσαν λιγότερους από 50 εργαζόμενους, νομίμως λειτουργούν στη Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας,
 2. έχουν κάνει έναρξη δραστηριότητας πριν την 01/01/2019,
 3. δεν ήταν προβληματικές την 31η Δεκεμβρίου 2019,
 4. έχουν ως κύριο κωδικό δραστηριότητας ή δραστηριότητα με τα μεγαλύτερα έσοδα σε έναν από τους επιλέξιμους ΚΑΔ της Πρόσκλησηςκαι στον οποίο να δραστηριοποιούνται αδιαλείπτως τουλάχιστον από 31/1/2020 και έως την ημέρα υποβολής της πρότασης.
 5. λειτουργούν αποκλειστικά με μία από τις ακόλουθες μορφές επιχειρήσεων εταιρικού/εμπορικού χαρακτήρα:

Ανώνυμη Εταιρία,

Εταιρία Περιορισμένης Ευθύνης,

Ομόρρυθμη Εταιρία,

Ετερόρρυθμη Εταιρία,

Ι.Κ.Ε,

Ατομική Επιχείρηση,

Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση του Ν. 4430/2016 ως ισχύει, Συνεταιρισμός

Δικηγορική Εταιρία του άρθρου 49 επ. του Ν. 4194/2013.

Η δράση χρηματοδοτεί το Κεφάλαιο Κίνησης των επιχειρήσεων με τη μορφή της μη επιστρεπτέας επιχορήγησης. Πιο συγκεκριμένα επιχορηγεί μια επιχείρηση με ποσό ίσο με το 50% των εξόδων του 2019. Το όριο επιχορήγησης είναι από 5.000€ κατ’ ελάχιστο έως 50.000€ μέγιστο. Δηλαδή δεν μπορούν να συμμετέχουν οι επιχειρήσεις με έξοδα κάτω από 10.000€ ενώ οι επιχειρήσεις με έξοδα πάνω από 100.000€ θα επιδοτηθούν με 50.000€. Τα ποσά επί των οποίων θα υπολογιστεί το παραπάνω ποσοστό (50%) προκύπτουν από το άθροισμα:

 1. των Αγορών Εμπορευμάτων Χρήσης
 2. των Αγορών Α’ Υλών και Υλικών Χρήσης
 3. του συνόλου των Δαπανών για Παροχή Υπηρεσιών
 4. του συνόλου των Ενοικίων που καταβλήθηκαν στην χρήση από την επιχείρηση
 5. του συνόλου των Παροχών σε εργαζομένους (πλην αυτών που απασχολήθηκαν σε Αγροτικές-Βιολογικές δραστηριότητες)

Η συνολική Δημόσια Χρηματοδότηση της πρόσκλησης, ανέρχεται σε 150.000.000€.

Κριτήρια Αξιολόγησης

 1. Ετήσιες Μονάδες Εργασίας (ΕΜΕ) έτους 2019
 2. Κέρδη προ Φόρων, Τόκων & Αποσβέσεων προς Κύκλο Εργασιών (EBIDA/Κ.Ε.) έτους 2019
 3. Επίπτωση του Covid-19 στον Κύκλο Εργασιών της Επιχείρησης για το διάστημα 1/4/2020 έως 30/06/2020 σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα 1/4/2019 έως 30/06/2019.

Καταβολή Δημόσιας Χρηματοδότησης

Το συνολικό αίτημα ελέγχου και η συνεπακόλουθη καταβολή της Δημόσιας Χρηματοδότησης θα πραγματοποιείται κατ’ επιλογή των δικαιούχων στο διάστημα από 01/01/2021 έως 31/03/2021.Το αίτημα ικανοποιείται με την προϋπόθεση ότι η επιχείρηση κατά την τελευταία μέρα του μήνα που προηγείται της αίτησης καταβολής του κεφαλαίου κίνησης απασχολούσε τον ίδιο αριθμό εργαζομένων μεαυτόν που απασχολούσε κατά τον αντίστοιχο μήνα του προηγούμενου έτους.

Υποχρεώσεις Δικαιούχων

Το καταβληθέν κεφάλαιο κίνησης θα πρέπει να έχει αναλωθεί εντός του 2021.Τούτο θα αποδεικνύεται από το έντυπο Ε3 του έτους 2021.

Για περισσότερες πληροφορίες και αναλυτική παρουσίαση, επικοινωνήστε μαζί μας,

Τηλέφωνο: 2313071441

Κινητό: 6944632941 & 6998346119

E-mail: info@stenidis.gr

E-mail: mrammata@stenidis.gr