ΒΙΒΛΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΚΑΠΝΙΣΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ Ν.3868/2010 και Ν.4633/2019

Οι επιχειρήσεις – καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος πρέπει να τηρούν το βιβλίο αναφοράς ή βιβλίο μη κανπιζόντων για την εφαρμογή των Ν. 3868/2010 και Ν.4633/2019.
Το βιβλίο αυτό είναι θεωρημένο. Η θεώρησή του γίνεται από την αδειοδοτούσα αρχή.
Τα δικαιολογητικά που πρέπει να φέρει ο υπεύθυνος της επιχείρησης κατά την προσέλευσή του  στην αδειοδοτούσα αρχή προκειμένου να θεωρήσει  για λογαριασμό της επιχείρησης, το βιβλίο είναι:

  • Φωτοαντίγραφο της άδειας του καταστήματος
  • Φωτοαντίγραφο της αστυνομικής ταυτότητας
  • Μία μηδενική ταμειακή απόδειξη με το Α.Φ.Μ. της επιχείρησης

Η μη τήρηση του βιβλίου αποτελεί παράβαση και επιφέρει κυρώσεις.
Σε περίπτωση απώλειας του βιβλίου, θα πρέπει να δηλωθεί στην αδειοδοτούσα αρχή.
Σε περίπτωση ελέγχου από τα ειδικά κλιμάκια το βιβλίο πρέπει να επιδεικνύεται.