Οδηγίες για τη συμπλήρωση του εντύπου Α 21 ( Επιδομα Τεκνων)

Το έντυπο Α21 αίτησης υπεύθυνης δήλωσης χρησιμοποιείται για τη χορήγηση είτε μόνο του ενιαίου επιδόματος στήριξης τέκνων

(οικογένειες με ένα ή δύο εξαρτώμενα τέκνα), είτε και του ειδικού επιδόματος (οικογένειες με τρία και άνω εξαρτώμενα τέκνα).

Δικαιούχος των επιδομάτων είναι ο υπόχρεος σε υποβολή του εντύπου Ε1 δήλωσης φορολογίας εισοδήματος.

Για τη συμπλήρωση του εντύπου Α21 ο αιτών θα πρέπει να γνωρίζει,

 • Τον αριθμό οικογενειακής μερίδας από το δημοτολόγιο του Δήμου στην Ελλάδα όπου είναι εγγεγραμμένα όλα τα μέλη με κανονική εγγραφή (όχι ενδεικτική).Το πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης αναζητείται υποχρεωτικά αυτεπάγγελτα από την Υπηρεσία.
 • Τον αριθμό ΙΒΑΝ του λογαριασμού του σε Τράπεζα ή στα ΕΛ.ΤΑ., όπου θα πιστώνεται το ποσό των επιδομάτων.
 • Α. Μ. Κ. Α. όλων των μελών της οικογένειας.
 • Την ονομασία του Δήμου, της Δημοτικής Ενότητας και της Δημοτικής/Τοπικής Κοινότητας, όπου κατοικεί.

 Βασική προϋπόθεση για τη χορήγηση του επιδόματος είναι,

Ο δικαιούχος να έχει διαμείνει μόνιμα και συνεχώς στην Ελλάδα κατά την τελευταία δεκαετία (2003-2012). Το εάν πληρούται ή όχι η προϋπόθεση αυτή θα αποδεικνύεται κατά βάση από την αδιάλειπτη υποβολή του εντύπου Ε1 δήλωσης φορολογίας εισοδήματος για τα τελευταία 10 έτη και θα επαληθεύεται αυτόματα από την Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων του υπουργείου Οικονομικών. Εάν για κάποια έτη δεν βρεθεί το αντίστοιχο έντυπο, θα καλείται ο αιτών να προσκομίσει ένα ή περισσότερα δικαιολογητικά, ικανά να αποδείξουν τη διαμονή του στην Ελλάδα κατά τα έτη αυτά, όπως,

 • Βεβαίωση ασφαλιστικού φορέα
 • Βεβαίωση έναρξης και συνέχισης άσκησης ελεύθερου επαγγέλματος από αρμόδια Δ.Ο.Υ.
 • Θεωρημένο βιβλιάριο υγείας
 • Μισθωτήριο συμβόλαιο 
 • Βεβαίωση φοίτησης τέκνου στο σχολείο
 • Έντυπα Ε1 δήλωσης φορολογίας εισοδήματος των γονέων του 
 • Θεωρημένο βιβλιάριο υγείας, ως προστατευόμενο μέλος ασφαλισμένου γονέα
 • Βεβαίωση φοίτησής του στο Γυμνάσιο ή Λύκειο
 • Βεβαίωση του ΟΑΕΔ, αν είχε εγγραφεί στα μητρώα του